Nhà anh Cương chị Phượng

  • Dự án: Nhà ở gia đình
  • Địa chỉ: Đỗ Đăng Đệ l Hòa Xuân l Đà Nẵng
  • Quy mô: 250m2 xây dựng l 3 tầng
  • Nhà thầu: PALM DESIGN AND MORE
  • Phạm vị công việc: Chìa khóa trao tay l Design and build